BooksNon-FictionScientific and technical literatureNatural SciencesPhysics and mathematicsPhysicsMathematical Physics

page 1 from 9 >>>

 

Lineynye uravneniya matematicheskoy fiziki. Spravochnik

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1004491290.jpg

Author(s): A. D. Polyanin
Ordering:

86900 roubles

 
 

Raboty po teorii potentsiala

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1004935220.jpg

Author(s): A. M. Lyapunov
Ordering:

24200 roubles

 
 

Matematicheskaya fizika

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000379609.jpg

Author(s): V. N. Rusak
Ordering:

37500 roubles

 
 

Kornevye transfer-matritsy v modelyakh Izinga

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1003282525.jpg

Author(s): A. A. Dmitriev, V. V. Katrakhov, YU. N. KHarchenko
Ordering:

6200 roubles

 
 

page 1 from 9 >>>