BooksTextbooksStudents and graduatesSocial Sciences. Economy. RightEconomics. Management. BusinessFinance. BankingFinancial Management

<<< page 21 from 21

 

Finansovyy menedzhment. Uchebnoe posobie

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1023815783.jpg

Author(s): O. A. Bratukhina
Ordering:

65900 roubles

 
 

Finansovyy menedzhment. Uchebnik i praktikum

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1023881925.jpg

Author(s): N. YA. Sinitskaya
Ordering:

67900 roubles

 
 

Osnovy korporativnykh finansov. Uchebnoe posobie

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1024269338.jpg

Author(s): A. YU. Rymanov
Ordering:

58900 roubles

 
 

Finansovoe planirovanie v organizatsiyakh (dlya Bakalavrov)

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1024347518.jpg

Author(s): Pashtova L.G. pod red. i dr.
Ordering:

90900 roubles

 
 

<<< page 21 from 21