BooksTextbooksStudents and graduatesSocial Sciences. Economy. RightEconomics. Management. BusinessFinance. BankingFinancial Management

page 1 from 21 >>>

 

Informatsionnye tekhnologii i sistemy finansovogo menedzhmenta

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000452759.jpg

Author(s): V. S. Aliev
Ordering:

86900 roubles

 
 

Finansovyy menedzhment

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000628739.jpg

Author(s): N. V. Kolchina, O. V. Portugalova, E. YU. Makeeva
Ordering:

1,02900 roubles

 
 

Finansovyy menedzhment. Problemy i resheniya

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000707441.jpg

Author(s): A. Z. Bobyleva
Ordering:

42400 roubles

 
 

Upravlenie zatratami predpriyatiya

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000947635.jpg

Author(s): M. I. Trubochkina
Ordering:

1,04900 roubles

 
 

Finansovyy menedzhment

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000975596.jpg

Author(s): R. I. Naydenova, A. F. Vinokhodova, A. I. Naydenov
Ordering:

56900 roubles

 
 

page 1 from 21 >>>